O nás

Budova zdravotného strediska (polikliniky) bola postavená v 70tych rokoch 20. storočia Okresným národným výborom. O niekoľko rokov neskôr bola budova kategorizovaná na Polikliniku. V súčasnosti je budova, pozemky pod ňou, aj okolité pozemky v majetku žiadateľa, spoločnosti EDELMA s.r.o., ktorá budovu odkúpila od predošlého majiteľa.
Budova sa nachádza na parcelných číslach 1798/4 a 1798/8 v katastrálnom území 801 241 Radvaň v meste Banská Bystrica. Jej súpisné číslo je 6986. Podľa kategorizácie typu stavby je budova zdravotníckym a sociálnym zariadením.
Spoločnosť EDELMA s.r.o. je tiež majiteľom pozemkov pod budovou a priľahlých pozemkov, vrátane priestoru parkoviska pri zdravotnom stredisku. Ide o parcely s parcelnými číslami: 1798/4, 1798/6, 1798/7, 1798/8, 1798/11, 1798/27 a 4061/7. Predmetné pozemky predstavujú celkovú výmeru 2 414 m2.
Zdravotné stredisko sa riadi viacerými organizačnými normami, ktoré môžeme rozdeliť na normy interné (interné smernice, pracovné inštrukcie, návody, rozhodnutia) a normy externé (platná legislatíva, vyhlášky a smernice). Každá ambulancia v zdravotnom stredisku má vytvorenú organizačnú štruktúru, všetky náležitosti uzatvorených pracovných pomerov sú v súlade so Zákonníkom práce. V každej z ambulancií je upravený spôsob vybavovania, označovania, ukladania písomností, ich archivácia a vyraďovanie. Takisto je zabezpečený aj obeh účtovných dokladov. Zdravotné stredisko a jeho jednotlivé ambulancie umiestnené na Spojovej ulici č. 19 v Banskej Bystrici sa riadia zásadou plánovitosti riadenia (spočíva v cieľavedomom usmerňovaní činností s vylúčením subjektivizmu, náhodilosti a živelnosti), zásadou zákonitosti (spočíva v dodržiavaní a uplatňovaní všeobecne záväzných právnych noriem a zásadou primeranej právomoci a zodpovednosti k úlohám.
Organizačná schéma strediska a organizačný poriadok vyjadrujú spôsob riadenia zdravotného strediska. Organizačná schéma je orientovaná na divíznu štruktúru, ktorej výhody sú nasledovné :

• Rýchla reakcia na zmeny v poskytovaní zdravotných služieb
• Umožňuje koncentráciu a špecializáciu v jednotlivých odboroch
• Jasne definuje zodpovednosť za jednotlivé procesy
• Umožňuje paralelné spracovanie úloh
• Podporuje súťaživé prostredie